ปรัชญาแห่งโบ.ลาน Philosophy

โภชปรัชญา
Culinary Philosophy

โบ.ลานมีความเชื่อและอุดมคติในการทำอาหารโดยแน่วแน่ที่จะเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสที่อยู่ในอาณาบริเวณของประเทศไทยเท่านั้น ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอาหารที่เอื้อต่อการปรุงอาหารไทยที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ โบ.ลานจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตผลทางการเกษตรและทรัพยากรอาหารแบบธรรมชาติที่มีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพและพันธุกรรม

รายการอาหารของโบ.ลาน จึงถูกคิด ถูกปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละฤดูที่ธรรมชาติมอบผลิตผลทางอาหารให้กับมวลมนุษยชาติ โบ.ลานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบยั่งยืน และการเกษตรที่แบบที่เป็นไปตามจริยธรรมปฏิบัติอันดีงาม โบ.ลานออกตระเวนหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทำมือจากทุกสารทิศทั่วไทย เพราะน้ำตาลมะพร้าว กะปิ น้ำปลา ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ให้รสชาติหวานเค็ม แต่เพราะเครื่องปรุงเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมการกินของคนไทยอย่างลุ่มลึก และเพราะเครื่องปรุงเหล่านี้เป็นทั้งหัวใจและพื้นฐานสำคัญในการปรุงอาหารที่โบ.ลาน

เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อการทำอาหารที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาหลายทศวรรษ เราถือว่าการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอาหารและการทำอาหารเรื่อยไปเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของโบ.ลาน เพราะอาหารเป็นศิลปะร่วมสมัยที่มีอายุแสนสั้น เมื่อเราหยุดทำ ศิลปะก็จะขาดการส่งต่อ

การคัดสรร ทรัพยาการอาหารเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางของประสบการณ์การปรุงและกินอาหาร โดยผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาที่สั่งสมมาช้านานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อ้างอิงเรื่องราวของการทำอาหารจากข้อเขียนตำรา บทความ บทสนทนากับคนทำอาหาร แล้วจึงนำสิ่งเหล่านี้มาตีความในความเข้าใจและความรู้ภูมิหลังให้ออกมาเป็นอาหารแบบโบ.ลาน และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการกินแบบไทยไทย ไทยแบบกินอาหารแบบตั้งวง ไทยแบบกินอาหารหลากหลายอย่างพร้อมพร้อมกันเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านรสชาติและรสสัมผัส

หลักการปฏิบัติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
Environmental/Natural Practices

โบ.ลานยังมีความเชื่ออย่างยิ่งว่ากิจกรรมทั้งการกินและการทำอาหารเป็นกิจกรรมที่ล้วนแล้วแต่กระทบธรรมชาติ เราจึงทำทุกอย่างให้กิจกรรมการกินและการทำอาหารของโบ.ลาน สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โบ.ลานพยายามอย่างทุกวิถีทางในการทำกิจกรรมชดเชย เพื่อให้โบ.ลานเป็นร้านอาหารที่ก๊าซเรือนกระจกจะเหลือศูนย์ และมีเศษขยะที่ต้องทิ้งจำนวนน้อยที่สุดจากกิจกรรมการกินนี้

เส้นทางสู่ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

โบ.ลานเล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักรู้ดีว่ากิจกรรมการทำและการกินอาหารกระทบกระเทือนกับธรรมชาติอย่างมาก ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปล่อยร่องรอยคาร์บอนให้กับโลกใบนี้ โบ.ลานจึงหากิจกรรมชดเชยคาร์บอนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำดื่มของโบ.ลานที่ลด ละ และ เลิก การใช้ขวดน้ำพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำกรองและใช้ขวดแก้ว เพื่อทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะลดขยะที่เกิดจากขวดพลาสติกแล้ว ยังลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่งได้อีกด้วย ไฟส่องสว่างในโบ.ลานได้ถูกกำหนดให้เป็นหลอดประหยัดไฟ และ หลอด แอลอีดี เพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าที่สุด เรามีการวางแผนที่จะใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดกับไฟฟ้าส่องสว่างของโบ.ลานในอนาคต โบ.ลานพยายามลดบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการขนส่ง โดยผู้ส่งสินค้าหลักของโบ.ลานใช้ระบบกล่องหมุนเวียนเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆให้น้อยที่สุด เราจัดการกับหีบห่อที่หลงเข้ามาในโบ.ลานโดยแยกทิ้งให้ถูกถัง โดยที่โบ.ลาน ถังขยะจะถูกจำแนกตามประเภทของขยะ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว และ ขยะอินทรีย์ สำหรับขยะอินทรีย์แล้วเราพยายามที่จะแปรสภาพของต่างๆให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนจะนำไปหมักทำปุ๋ยชีวภาพต่อไป

ในการทำงานที่โบ.ลาน เราใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เราจึงทำระบบน้ำหมุนเวียน โดยนำน้ำที่ใช้ล้างผักและน้ำฝน ลงไปเก็บไว้ในแทงค์ใต้ดินเพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และน้ำกดชักโครก โบ.ลานใช้ระบบน้ำร้อนโดยดูดเอามวลอากาศ มวลความร้อนและใช้พลังงานความร้อนที่อยู่ในอากาศมาทำให้น้ำร้อนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

น้ำมันเหลือใช้จากการทอดของจะถูกนำไปกรองให้สะอาดแล้วนำไปทำสบู่ โดยสบู่เหล่านี้ ได้ใช้เป็นของขวัญให้ กับแขกเรื่อที่เข้ามาใช้บริการในโบ.ลาน และ นำมาใช้ล้างมือในห้องครัวโบ.ลานอีกด้วย เปลือกผลไม้ตระกูลส้ม มะมาว ส้มโอ ส้มเช้ง ส้มซ่า เปลือกเหล่านี้จะถูกปั่นเพื่อเอามาทำ เป็น citrus pectin เพื่อใช้เป็นตัวตั้งในการซักล้าง เพียงแค่เติมเบกิ้งโซดาไปเปลือกมะนาวและส้มที่ปั่นแล้วเหล่านี้ก็ได้น้ำยาทำความสะอาดกลิ่นมะนาวแล้ว

บุคคลากรแห่งโบ.ลาน Bo.lan Team

ผู้ก่อตั้งFounders
ดวงพร ทรงวิศวะ
Chef Duangporn Songivsava (Bo)
เซฟ ดิลลัน โจนส์
Chef Dylan Jones
ดวงพร ทรงวิศวะ เกิดและโตที่กรุงเทพ จบการศึกษาทางด้านโภชนศาสตร์ จากประเทศออสเตรเลีย อาหาร ประวัติศาสตร์ นโยบายการเมือง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเกษตร และ เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เชฟโบสนใจและนำมาประยุกต์ใช้กับการปรุงอาหารที่โบ.ลาน เชฟโบได้รับเกียรติเป็นเชฟหญิงที่ดีที่สุดของเอเซีย เมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหลังจากเปิดโบ.ลานได้สี่ปี ทุกวันนี้เชฟยังมีความสุขกับการค้นหาสูตรอาหารที่คนหลงลืม ชิมรสชาติของพืชผักพื้นบ้าน และ ตีความอาหารไทยไปในทิศทางต่างกันตามแต่ละกรณี

เชฟดิลลัน โจนส์ เริ่มต้นอาชีพเชฟจากประเทศบ้านเกิด ประเทศออสเตรเลีย เชฟดิลลันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำงานที่ลอนดอน แล้วเกิดหลงรักอาหารรสชาติไทย หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำอาหารจากยุโรป เชฟดิลลันตัดสินใจกลับประเทศไทยตามคำเชื้อเชิญ ในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง โบ.ลาน ภายใต้การทำอาหารร่วมกับเชฟโบก็ถือกำเนิดขึ้น เชฟดิลลันเรียนภาษาไทย ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อที่จะอ่านตำราอาหารได้ด้วยตนเอง และสามารถตีความสิ่งที่เขียนไว้ได้โดยไม่ต้องผ่านการแปล เชฟดิลลันหลงใหลในการคุยกับทั้งเกษตรกร ชาวประมง และชาวบ้านที่แบ่งปันความรู้ให้ ทุกวันนี้เรื่องที่เชฟดิลลันถนัดอ่านเป็นภาษาไทย และถนัดพูดภาษาไทยก็หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยนั่นเอง