At Bo.lan, we try to make everyday an ‘Eat Responsibly Day’.

จากผืนดินสู่ปากเราเป็นโครงการที่โบ.ลานจัดทำขึ้นเพื่อตอกย้ำและเพิ่มการตระหนักรู้ เพื่อก่อให้เกิดนิสัยการกินแบบรับผิดชอบ ทั้งกับตัวเอง กับผู้ผลิต และกับธรรมชาติ จากผืนดินผืนน้ำสู่ปากเราเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นที่โบ.ลาน ไม่ว่าจะเป็นตลาดจากผืนดินฯ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ การทำจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่การตะหนักรู้ของคนกินผ่านโครงการต่างๆ เช่นทำกระดาษเมล็ดพันธุ์ ทำสบู่จากน้ำมันเหลือใช้ ตลาดจากผืนดินเป็นตลาดที่เน้นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ของทำพื้นถิ่น เน้นความหลากหลายทางชีวภาพและอาหารธรรมชาติ